STATUT ŻŁOBKA MIEJSKIEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI „TUPTUŚ” Z SIEDZIBĄ W RAWIE MAZOWIECKIEJ


Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Żłobek Miejski z Oddziałami Integracynymi „Tuptuś” z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, zwany dalej „Żłobkiem” działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1457);
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.);
4) niniejszego statutu.
§ 2. 1. Żłobek jest samodzielną, wydzieloną organizacyjnie gminną jednostką budżetową.
2. Żłobek nie posiada osobowości prawnej.
3. Siedziba Żłobka mieści się w Rawie Mazowieckiej przy ul. Murarskiej 1.
4. Organem prowadzącym Żłobek jest gmina Miasto Rawa Mazowiecka.

Rozdział 2
Cele i zadania Żłobka

§ 3. Podstawowym celem Żłobka z oddziałami integracyjnymi jest organizowanie i prowadzenie działalno-ści profilaktyczno-zdrowotnej, opiekuńczej i wychowawczej, wspomagającej wyrównianie szans rozwoju dzie-ci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, szerzenie idei integracji dzieci zdrowych z niepełno-sprawnymi.
§ 4. Do zadań Żłobka należy:
1) zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej, profilaktyczno-zdrowotnej, wychowawczej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, a w przypadku dziecka niepełnosprawne-go ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;
2) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci;
3) współdziałanie z rodzicami w wychowywaniu dzieci;
4) zapewnienie dzieciom w czasie ich pobytu w Żłobku odpowiedniego do wieku i stanu zdrowia wyżywienia zgodnego z normami i zasadami dietetyki.
§ 5. 1. Cele Żłobka są osiągane, poprzez:
1) stosowanie różnych metod i form pracy z dziećmi, uwzględniających ich rozwój psychomotoryczny;
2) stymulowanie procesów rozwojowych dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy;
3) zapewnienie dzieciom możliwości odpoczynku w formach dostosowanych do ich wieku;
4) zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu;
5) współpracę z rodzicami (opiekunami prawnymi), w tym poprzez organizację spotkań, zajęć otwartych oraz włączanie rodziców w działalność grupy. Dziennik Urzedowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 2314

Rozdział 3
Warunki przyjmowania i pobytu dzieci w Żłobku

§ 6. 1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie pobytu dziecka w Żłobku do 4 roku życia.
2. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) zamieszkują na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.
3. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają (z zachowaniem ust. 1 i 2):
1) dzieci obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących zawodowo lub uczących się;
2) dzieci rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego dziecko (w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3);
3) dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności;
4) dzieci rodzica (prawnego opiekuna), wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełno-sprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;
5) dzieci, których rodzeństwo aktualnie uczęszcza do Żłobka;
6) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej);
4. Dzieci spoza Rawy Mazowieckiej będą przyjmowane do Żłobka na dany rok szkolny tylko w sytuacji za-spokojenia potrzeb mieszkańców Miasta Rawa Mazowiecka i posiadania wolnych miejsc w placówce.
§ 7. 1. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka objętego opieką mają prawo do:
1) uzyskania informacji na temat planu pracy w grupach;
2) uzyskania informacji na temat rozwoju psychofizycznego ich dziecka;
3) wyrażania opinii i wniosków na temat funkcjonowania Żłobka i pracowników Żłobka, w tym dyrektora.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka objętego opieką zobowiązani są do:
1) przestrzegania statutu Żłobka;
2) zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
3) przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka osobiście lub przez upoważnioną przez siebie osobę, za-pewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
4) terminowego uiszczania odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku;
5) przyprowadzania do Żłobka wyłącznie dziecka zdrowego.

Rozdział 4
Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku

§ 8. 1. Pobyt dziecka w Żłobku jest płatny, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do ponoszenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka przebywającego w Żłobku.
2. Żłobek pobiera opłaty od rodziców (prawnych opiekunów) za korzystanie z usług Żłobka wyliczone w oparciu o przyjęte w drodze odrębnej uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka stawki opłaty uwzględniające:
1) opłatę za pobyt dziecka w Żłobku, nie dłużej jednak niż 10 godzin dziennie ustaloną jako iloczyn stawki godzinowej, dziennej liczby godzin pobytu dziecka w żłobku oraz liczby dni pobytu dziecka w żłobku;
2) opłatę dodatkową za wydłużony (na wniosek rodziców, prawnych opiekunów) pobyt dziecka w Żłobku, przekraczający 10 godzin dziennie;
3) opłatę za wyżywienie (stawkę żywieniową) równą kosztowi surowca zużytego do przyrządzania posiłków dla dzieci, zgodnie z normami żywienia właściwymi dla dzieci do lat 3.
3. Wysokość opłaty za wyżywienie ustala co roku Dyrektor. Dziennik Urzedowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 2314
4. Opłaty, o których mowa w ust. 2, pomniejsza się proporcjonalnie o ilość dni nieobecności dziecka w Żłobku i podlegają one zwrotowi w miesiącu następnym w formie odpisu od należności za ten miesiąc, a w przypadku niemożności dokonania tego odpisu, na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dokonuje się wypłaty w formie gotówkowej lub przelewem bankowym na konto wskazane we wniosku.
5. Szczegółowy zakres i zasady odpłatności za wyżywienie i pobyt dziecka w Żłobku określa umowa za-wierana pomiędzy dyrektorem Żłobka a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

Rozdział 5
Organizacja Żłobka

§ 9. 1. Żłobek stanowi zakład pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
2. Dyrektor Żłobka jest przełożonym wszystkich zatrudnionych w nim pracowników i reprezentuje Żłobek na zewnątrz.
3. Dyrektor Żłobka działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Miasta Rawa Mazo-wiecka.
4. Organizację wewnętrzną Żłobka określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Żłobka.
5. W regulaminie organizacyjnym Dyrektor Żłobka ustala godziny pracy Żłobka, biorąc pod uwagę opinie rodziców.
6. Dyrektor Żłobka jest odpowiedzialny za realizację zadań określonych w § 4 oraz za:
1) dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Żłobka;
2) opracowywanie rocznych planów finansowych Żłobka;
3) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi Żłobka;
4) sprawne administrowanie i zarządzanie majątkiem Żłobka.
7. Dyrektor w celu realizacji zadań wydaje zarządzenia i regulaminy.

Rozdział 6
Mienie Żłobka

§ 10. Żłobek gospodaruje powierzonym mieniem zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami i zapewnia jego należytą ochronę, jak również jego właściwe wykorzystanie.

Rozdział 7
Gospodarka finansowa

§ 11. 1. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest w formie właściwej dla gminnej jednostki budże-towej na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
2. Źródłami finansowania Żłobka są:
1) środki finansowe z budżetu Gminy Miasto Rawa Mazowiecka;
2) opłaty wnoszone przez rodziców za usługi świadczone w ramach działalności statutowej;
3) inne dochody uzyskane w sposób przewidziany prawem.
3. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan finansowy, obejmujący planowane dochody i wydatki Żłobka.
4. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 8
Nadzór i kontrola nad Żłobkiem

§ 12. 1. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.
2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
1) warunki i jakość świadczonej opieki; Dziennik Urzedowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 2314
2) realizację zadań statutowych;
3) prawidłowość gospodarowania mieniem;
4) gospodarkę finansową.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe

§ 13. 1. Żłobek używa pieczęci podłużnej o treści:
Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś”
ul. Murarska 1
96-200 Rawa Mazowiecka.
2. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie właściwym dla jego nadania.

 

Statut do pobrania.