Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI „TUPTUŚ”

1. Kwestionariusz przyjęcia dziecka do żłobka, przyjmowany jest przez cały rok.

2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do potwierdzenia oczekiwania na miejsce w Żłobku raz w kwartale – osobiście, telefonicznie – 695777104 lub drogą elektroniczną- na adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA! Brak potwierdzenia powyżej 6 miesięcy jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w Żłobku.

3.Warunki, które muszą być  spełnione, by dziecko  mogło uczęszczać do Żłobka:
    a. Do Żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie pobytu dziecka w Żłobku do 4 roku życia.
    b. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) zamieszkują na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.
    c.  Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają:
    1) dzieci obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących zawodowo lub uczących się;
    2) dzieci rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego dziecko (w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3);
    3) dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności;
    4) dzieci rodzica (prawnego opiekuna), wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełno-sprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;
    5) dzieci, których rodzeństwo aktualnie uczęszcza do Żłobka;
    6) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej);
    d.  Dzieci spoza Rawy Mazowieckiej będą przyjmowane do Żłobka na dany rok szkolny tylko w sytuacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców Miasta Rawa Mazowiecka i posiadania wolnych miejsc w placówce.

4. O przyjęciu do Żłobka decyduje Komisja Rekrutacyjna, na podstawie wypełnionego przez rodziców/opiekunów prawnych kwestionariusza przyjęcia dziecka wraz z załącznikami (do pobrania ze strony internetowej „Tuptuś”)

5. Warunkiem korzystania z usług Żłobka jest podpisanie umowy cywilnoprawnej pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi a Dyrektorem Żłobka.

6. W Żłobku zwalnia się miejsce gdy :
a. dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym-4 rok życia i przechodzi do przedszkola,
b. rodzic/opiekun prawny złoży pisemne wypowiedzenie warunków umowy,
c. Dyrektor Żłobka skreśli dziecko z listy korzystających z usług placówki z przyczyn podanych w umowie.

7. Podstawą odmowy przyjęcia dziecka do Żłobka lub kontynuowania opieki jest brak możliwości ich świadczenia, występujący w szczególnej sytuacji:
a. ograniczonej liczby miejsc w Żłobku,
b. zagrożenia epidemiologicznego,
c. uchylania się od należytych opłat przez osoby zobowiązane lub zalegania z odpłatnością za pobyt dziecka w Żłobku za okres powyżej jednego miesiąca,
d. nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i niezgłoszenia placówce przyczyn tej nieobecności.