Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka Miejskiego „Tuptuś”


1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie pobytu dziecka w Żłobku do 4 roku życia.
2. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) zamieszkują na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.
3. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają:
1) dzieci obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących zawodowo lub uczących się;
2) dzieci rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego dziecko (w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3);
3) dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności;
4) dzieci rodzica (prawnego opiekuna), wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełno-sprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;
5) dzieci, których rodzeństwo aktualnie uczęszcza do Żłobka;
6) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej);
4. Dzieci spoza Rawy Mazowieckiej będą przyjmowane do Żłobka na dany rok szkolny tylko w sytuacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców Miasta Rawa Mazowiecka i posiadania wolnych miejsc
w placówce.